Software Development

Software Development CZ

ALEF NULA se zabývá vývojem aplikací již více než 10 let. Našim cílem je především vyhovět potřebám zákazníků a dodat řešení na klíč, se kterým budou maximálně spokojení. Běžným účelem vývoje softwaru je zvýšení zabezpečení či produktivity.

Kromě individuálních řešení nabízíme také hotové balíčkové aplikace, které jsou připravené k okamžité instalaci u zákazníka.

K hotovým aplikacím i vývoji na zakázku nabízíme postimplementační podporu ve dvou režimech – 24 x 7 nebo 5 x 8.

Balíčky aplikací ALEF

AleFIT 802.1x

 • AleFIT MAB Keeper – správa nastavení autentizačního systému bez přístupu do rozhraní Cisco ISE
 • AleFIT Office Locator – helpdeskový portál pro monitoring a analýzu 802.1x autentizace

AleFIT Bezpečnost

 • AleFIT Zámek – zamčení IP telefonu proti neoprávněnému přístupu
 • AleFIT Kamera – zobrazení přenosu z bezpečnostní kamery na IP telefonu
 • AleFIT Rozhlas – využití reproduktoru IP telefonu pro hromadné sdělení uživatelům

AleFIT Kontakty

 • AleFIT Adresář – správa kontaktů pro identifikaci na IP telefonu (včetně webového rozhraní)
 • AleFIT Identifikace – zobrazování informací o kontaktu na IP telefonu při hovoru

AleFIT Služby

 • AleFIT Callwaiting – obsluha spojení hovoru (čekání na spojení, zařazení do fronty)
 • AleFIT Osobní asistent – definice pravidel v rámci externích příchozích volání (přepadávání hovorů)
 • AleFIT PopUp – otevírání definované aplikace na základě hovoru

AleFIT Zprávy

 • Odesílání zpráv v rámci interní Cisco IP telefonie, možnost napojení na GSM bránu

AleFIT Identity Bridge

 • Umožňuje komunikaci mezi Cisco ISE a Cisco ASA firewall. Nahrazuje Cisco Directory Agent (CDA) 

AleFIT  AdminBook  

 • Pomáhá systematicky řešit problém interního IT se správou a přehledem přepínačů a portů ve firemní síti

 

 

Hotové aplikace vám upravíme na míru

 • Změna vzhledu aplikace (např. kvůli firemní Corporate Identity)
 • Přizpůsobení prostředí
 • Rozšíření funkcionality

Co naše aplikace umí?

 • Integraci podnikových informačních systémů
 • Skenování sítě
 • Zobrazení informací z externí aplikace na IP telefonu
 • Aktualizaci nastavení v telefonní ústředně na základě informací z AD

Software Development EN

ALEF NULA has been developing applications over 10 years. We strive to meet the customers' needs and to deliver turnkey solutions in order to enhance their security and productivity.

We offer finished package applications which are ready for installation at the customer. We also provide customer development as we propose and develop the best solution after a careful requests analysis.

To the finished applications and custom development we offer post-implementation support in two modes  24x7 or 5x8.

 

Application packages

AleFIT 802.1x

 • AleFIT MAB Keeper – managing authentication system setting without access to the Cisco ISE interface
 • AleFIT Office Locator – helpdesk portal for monitoring and analysis 802.1x authentication

AleFIT Security

 • AleFIT Lock – locking IP phone against unauthorized access
 • AleFIT Camera – displaying the surveillance camera view on IP phone
 • AleFIT Radio – using the IP phone speaker for a mass communication for the users

AleFIT Contacts

 • AleFIT Directory – contact management for identification on IP phone (including web interface)
 • AleFIT Identification – displaying the contact information on IP phone during the call

AleFIT Services

 • AleFIT Callwaiting – The operator connects the call – waiting for connection, queuing
 • AleFIT Personal assistant – definition of rules within external incoming calls (raiding calls)
 • AleFIT PopUp – opening the defined application on the basis of a call

AleFIT Messages

 • Sending messages within internal Cisco IP telefonie, the possibility of connection to a GSM gate

AleFIT Identity Bridge

 • Enables communication between Cisco ISE and Cisco ASA firewall. It replaces the Cisco Directory Agent (CDA). 

Possible application customization

 • Changing the appearance of an application against customer's corporate identity
 • Adaptation to the customer's environment
 • Extending functionality

We are able to develop applications which will enable e.g.

 • Corporate information systems integration
 • Network scanning
 • Displaying external application information on IP phone
 • Updating the settings in the telephone exchange on the basis of the AD information