Milan Kubat

Milan Kubat

Account Manager
Sales

+420725787758

Řízení procesů kybernetické bezpečnosti Evid-S

Evid-S je informační systém pro řízení procesů kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Systém Evid-S je navržen tak, aby splňoval všechny standardy informační bezpečnosti a zákona č. 181/2014 Sb. v oblasti informačních aktiv a s nimi spojenou analýzu rizik a dokumentací. Jeho cílem je automatizování procesů nezbytných pro správné řízení počítačové bezpečnosti.

Základní logika a principy jsou předdefinované, systém se však v rámci implementace přizpůsobuje procesům a strukturám organizace. Jako aktivně využívaný celek pak obsahuje informace, které nemusí být určeny pro všechny jeho uživatele. Je proto je velmi důležité při implementaci zvážit jeho logické umístění např. v DMZ.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.EVID-S.CZ

1. Vlastnosti systému Evid-S

Mezi základní vlastnosti systému patří:

 • Verifikace a identifikace.
 • Řízený přístup k informacím.
 • Tisk formulářů a výstupů.
 • Časový management a workflow procesy.
 • Vzájemná provázanost informací napříč celým systémem.
 • Integrace s LDAP, CMDB, Sevice Desk apod.

2. Moduly systému Evid-S

2.1 Cíle informační bezpečnosti
Hlavní prvky cílů informační bezpečnosti systému Evid-S jsou:

 • Definice cílů
 • Plány plnění cílů
 • Parametry plnění cílů
 • Hodnocení cílů

2.2. Informační aktiva
Hlavní prvky informačních aktiv v systému Evid-S jsou:

 • Primární aktiva
 • Vlastník aktiva
 • Hodnocení aktiva
 • Podpůrné aktiva

2.3 Analýza rizik
Analýza a ohodnocení rizik transformuje pohled na zjištěná rizika prostřednictvím reálného ekonomického ohodnocení možných důsledků, ale i vyčíslení nákladů na realizaci opatření, která jsou nezbytná k eliminování rizika.
Hlavní prvky analýzy rizik systému Evid-S jsou:

 • Metodika analýzy rizik definovaná zákonem
 • Analýza rizik s přímou vazbou na zjištění auditů
 • Analýza rizik s přímou vazbou na informační incidenty
 • Akceptovatelná úroveň rizika
 • Plán zvládání rizik

2.4 Audity kybernetické bezpečnosti
Auditní činnosti jsou hlavním diagnostickým nástrojem bezpečnostního managementu a fungují jako zpětná vazba poskytující informace o stavu systému kybernetické bezpečnosti organizace a procesů v něm probíhajících. Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří bezpečnostní systém organizace.
Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, ne chyb. Audit definuje:

 • Řízení neshody
 • Plány odstranění neshody
 • Povinnosti a odpovědnosti
 • Parametry plnění cílů a jejich vazbu na zjištění auditu
 • Ověřování zavedených opatření

2.5 Kybernetické události a incidenty

 • Incident informační bezpečnosti 
 • Událost informační bezpečnosti 
 • Zvládání informačních incidentů 
 • Plány zvládání informačních incidentů a jejich oznamování 
 • Povinnosti a odpovědnosti 

2.6 Katalog hrozeb a zranitelností
Důležitým prvkem řízení kybernetické bezpečnosti je poznání potenciálních příčin – hrozeb a zranitelností kybernetické události nebo incidentu. Tyto hrozby a zranitelnosti musí být řízeny a identifikovány v katalogu hrozeb.

2.7 Rizikové scénáře
Kombinace aktiv, hrozeb a zranitelností vytváří rizikové scénáře, které systém eviduje, řídi a vyhodnocuje. Existence rizikových scénářů vytváří realističtější pohled na možná rizika kybernetické bezpečnosti.

2.8 Personální management

 • Personální zařazení
 • Zaměstnanci a odpovědné osoby/subjekty
 • Role a odpovědnosti
 • Práva a povinnosti

2.9 Třetí strany
Důležité subjekty bezpečnosti jsou také třetí strany – subjekty, které přímo vstupují do řízení kybernetické bezpečnosti nebo na bezpečnost mají vliv.

2.10 Dokumentace kybernetické bezpečnosti
Systém Evid-S využívá k řízení dokumentace různé oblasti systému, např:

 • Evidence dokumentace informační bezpečnosti
 • Řízení přístupu k dokumentaci informační bezpečnosti
 • Role/práva a odpovědnosti
 • Vazba na Prohlášení o aplikovatelnosti
 • Katalogy

2.11 GDPR
Rozšířenou funkčnosti systému je integrace GDPR do systému řízení kybernetické bezpečnosti. Osobní údaje jsou tak řízené jako informační aktivum vysoké nebo kritické důvěrnosti.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.EVID-S.CZ